bzoj 4998 星球联盟

离线,并查集维护点双.

  • 一个比较直接的做法是将点双缩点,然后用 $LCT$ 维护缩点后的树.
  • 其实也可以直接用并查集做.因为只有加边的操作,所以可以离线处理出最后图的一颗生成树.
  • 然后加边时,若为树边,答案显然是 $No$ .否则用并查集将那两个点合并起来,同时维护 $siz$ 就好了.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
inline int read()
{
int out=0,fh=1;
char jp=getchar();
while ((jp>'9'||jp<'0')&&jp!='-')
jp=getchar();
if (jp=='-')
fh=-1,jp=getchar();
while (jp>='0'&&jp<='9')
out=out*10+jp-'0',jp=getchar();
return out*fh;
}
const int MAXN=2e5+10;
int n,m,q;
int ecnt=0,head[MAXN],to[MAXN<<2],nx[MAXN<<2];
void addedge(int u,int v)
{
++ecnt;
to[ecnt]=v;
nx[ecnt]=head[u];
head[u]=ecnt;
}
int f[MAXN],siz[MAXN];
int Find(int x)
{
return x==f[x]?x:(f[x]=Find(f[x]));
}
int U[MAXN<<1],V[MAXN<<1];
int fa[MAXN],dep[MAXN];
void dfs(int u,int Fa)
{
fa[u]=Fa;
dep[u]=dep[Fa]+1;
for(int i=head[u];i;i=nx[i])
{
int v=to[i];
if(v!=Fa)
dfs(v,u);
}
}
int treeedge[MAXN<<1];
void merge(int x,int y)
{
x=Find(x),y=Find(y);
while(x!=y)
{
if(dep[x]<dep[y])
swap(x,y);
int fx=Find(fa[x]);
f[x]=fx;
siz[fx]+=siz[x];
x=fx;
}
}
int main()
{
n=read(),m=read(),q=read();
for(int i=1;i<=n;++i)
f[i]=i;
for(int i=1;i<=m+q;++i)
{
int u=read(),v=read();
U[i]=u,V[i]=v;
int x=Find(u),y=Find(v);
if(x!=y)
{
f[x]=y;
addedge(u,v);
addedge(v,u);
treeedge[i]=1;
}
}
for(int i=1;i<=n;++i)
if(!fa[i])
dfs(i,i);
for(int i=1;i<=n;++i)
f[i]=i,siz[i]=1;
for(int i=1;i<=m;++i)
if(!treeedge[i])
merge(U[i],V[i]);
for(int i=m+1;i<=m+q;++i)
{
if(treeedge[i])
puts("No");
else
{
merge(U[i],V[i]);
printf("%d\n",siz[Find(U[i])]);
}
}
return 0;
}